Strona korzysta z plików cookie w celu obsługi formularza kontaktowego. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookie w Twojej przeglądarce. Wszelkie informacje związane z ustawieniami plików cookies w przeglądarce zawarte są tutaj.
Zamknij

Oferta

Biu­ro Ra­chun­ko­we Ama­ran­tos dzia­ła na ryn­ku od 2005 ro­ku. Po­sia­da­my Cer­ty­fi­kat Księ­go­wy Mi­ni­stra Fi­nan­sów up­raw­nia­ją­cy do usłu­go­we­go pro­wa­dze­nia ksiąg ra­chun­ko­wych. Na­sza ofer­ta obej­mu­je:

 • Księ­go­wość firm: księ­gi han­dlo­we, księ­gi przy­cho­dów i roz­cho­dów, ry­czałt
 • Roz­li­cze­nia z ZUS i Urzę­dem Skar­bo­wym
 • Od­zys­ki­wa­nie po­dat­ku VAT za pa­li­wo za­ku­pio­ne w kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej
 • Po­moc w za­kła­da­niu dzia­łal­no­ści gos­po­dar­czej
 • Przy­go­to­wa­nie wnios­ków o do­fi­nan­so­wa­nie na ot­war­cie dzia­łal­no­ści gos­po­dar­czej
 • Przy­go­to­wa­nie wnios­ków o re­je­stra­cję przed­się­bior­stwa w Ba­zie Da­nych Od­pa­do­wych - BDO

Księgowość firm

Księgi Handlowe

Pod­mio­ty ta­kie jak spół­ki pra­wa han­dlo­we­go oraz oso­by fi­zycz­ne, spół­ki cy­wil­ne osób fi­zycz­nych, spół­ki jaw­ne i part­ner­skie, któ­rych przy­cho­dy wy­no­szą co naj­mniej rów­no­war­tość w wa­lu­cie pol­skiej 2.000.000 euro, zo­bo­wią­za­ne są do pro­wa­dze­nia Ksiąg Ra­chun­ko­wych, zwa­nych tak­że Księ­ga­mi Han­dlo­wy­mi. Po­sia­da­my Cer­ty­fi­kat Mi­ni­stra Fi­nan­sów upraw­nia­ją­cych nas do pro­wa­dze­nia Ksiąg Ra­chun­ko­wych na­szych kli­en­tów.

Księgi Przychodów i Rozchodów

W ra­mach na­szych usług zaj­mu­je­my się pro­wa­dze­niem tzw. księ­go­wo­ści uprosz­czo­nej - Ksiąg Przy­cho­dów i Roz­cho­dów. KPiR to naj­prost­sza for­ma roz­li­cza­nia się przed­się­bior­stwa z Urzę­dem Skar­bo­wym, jed­nak sa­mo­dziel­ne pro­wa­dze­nie tej ewi­den­cji wią­że się ry­zy­kiem nie­wła­ści­we­go za­kwa­li­fi­ko­wa­nia wy­dat­ków ja­ko kosz­tów uzys­ka­nia przy­cho­du, co mo­że być po­wo­dem po­waż­nych kon­sek­wen­cji pod­czas kon­tro­li skar­bo­wej. Dla­te­go war­to sko­rzy­stać z doś­wiad­cze­nia spe­cja­lis­tów w tej dzie­dzi­nie.

Ryczałt Ewidencjonowany

Na­sza ofer­ta obej­mu­je tak­że pro­wa­dze­nie ewi­den­cji dla przed­się­bior­ców upraw­nio­nych do opo­dat­ko­wa­nia ry­czał­tem od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych.

Podatki i ZUS

Ogranicz swoje kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS do niezbędnego minimum.

 • Po­da­tek do­cho­do­wy od osób fi­zycz­nych - de­kla­ra­cje PIT
 • Po­da­tek do­cho­do­wy od osób praw­nych - de­kla­ra­cje CIT
 • Po­da­tek VAT oraz ob­słu­ga po­dat­ni­ków VAT UE - roz­li­cze­nia i de­kla­ra­cje zgło­sze­nio­we
 • Przy­go­to­wa­nie i wy­sył­ka de­kla­ra­cji JPK
 • De­kla­ra­cje roz­li­cze­nio­we - DRA
 • De­kla­ra­cje zgło­sze­nio­we - ZUA, ZPA, ZZA, ZFA, ZCNA
 • Ra­por­ty - RCA, RSA

Pozostałe usługi

Chcesz zostać przedsiębiorcą, ale nie wiesz od czego zacząć?

Świadczymy pomoc w zakresie rejestracji w CEiDG oraz sporządzania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Chcesz zredukować koszty paliwa w swojej firmie?

Pomagamy w odzyskiwaniu podatku VAT za paliwo zakupione za granicą - w krajach Unii Europejskiej

Nie wiesz czy obowiązek rejestracji w BDO dotyczy Ciebie?

Dokonujemy analizy sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami - BDO, a także sporządzamy wnioski rejestracyjne

Kontakt